Tệp nguồn Intel® Visual Compute Accelerator

18498
7/16/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tệp nguồn cho phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator (2.2).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 629.2 MB
  • SHA256: E1DC14328635702DFB1A67F170A88DFFD41B3ED0FE979AEA4724B06B82630A3C

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa tập hợp đầy đủ các tệp nguồn để xây dựng trình nền Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA), nhân và mô-đun Intel® VCA và các tiện ích khác, cho tất cả các nền tảng được hỗ trợ, tức là cho Linux* và Windows*. Nó không bắt buộc để chạy phần mềm Intel VCA có trong các bản tải xuống khác. Bằng cách xây dựng phần mềm Intel VCA từ các tệp nguồn này, bạn có thể tạo phiên bản tùy chỉnh ngoài khả năng được cung cấp trong các bản tải xuống Intel VCA khác.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: 692f24d95119a03ef4e1acb547129214

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.