Intel® Visual Compute Accelerator nguồn của bạn

18498
4/11/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa các tệp nguồn cho Intel® Visual Compute Accelerator (1.3.148).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 86.6 MB
  • SHA1: C5392A5722E657A9BEE7C48E8DFE6E8F0A394CA6

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Gói tệp nguồn chứa daemon, kernel và các tiện ích.

Sử dụng tổng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: 56a8f440d195762bc0723ea1fa480165

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.