Cập nhật BIOS cho Que điện toán - SCCHTAX5

18480
1/13/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS cho Intel® Compute Stick STK1AW32SC và STK1A32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.5 MB
  • SHA1: DFC4D658FD068F8C7E456509591A1CF5E2265627

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật BIOS cho Intel® Compute Stick STK1AW32SC và STK1A32SC.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Lưu ý: BIOS cho một trình điều Intel® Compute Stick thể được tùy chỉnh với Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®.

Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể truy cập các hướng dẫn từng bước hoàn chỉnh về cách sử dụng các phương pháp cập nhật BIOS có sẵn.

Ghi chú:

  • Sau khi quá trình cập nhật đã bắt đầu, không tắt nguồn hệ thống của bạn trước khi quá trình cập nhật hoàn tất. Quá trình cập nhật sẽ mất đến 3 phút.
  • Do một cải tiến bảo mật, bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ BIOS nào sớm hơn BIOS 0038.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.