Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW Bản cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18472
9/25/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các bản cập nhật Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW BIOS, ME Firmware, BMC Firmware và FRUSDR. (01.01.1029)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 28.8 MB
  • SHA1: F6CDDF29F1621457331A25A129DCA065AAFC9C7C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật Chương trình cơ sở Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW cho Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*.

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.0 xây dựng 15 hoặc mới hơn.

Xem bản demo về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW

Giới thiệu về bản phát hành này

  • BIOS: 01.01.1029
  • TÔI: 03.01.03.072
  • BMC: 01.61.12390
  • FRUSDR: 1,15

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

- Gói cập nhật này phải được cài đặt bằng cách sử dụng Intel® One Boot Flash Update (OFU) V14.1 Build 25
- Việc hạ cấp BIOS từ bản phát hành này chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chế độ khôi phục BIOS
- Do bản sửa lỗi trong BIOS R01.01.0020, phiên bản cũ hơn của tiện ích cập nhật trong các gói SFUP cũ hơn (R018 trở lên) không thể được sử dụng để hạ cấp mặc dù trong chế độ khôi phục, khách hàng cần thay thế thủ công các tiện ích bằng các tiện ích phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.