Cập nhật vi chương trình và BIOS dòng Intel® Server Board S2600CW cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18472
9/25/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các bản Intel® Server Board cập nhật DÒNG S2600CW, ME Firmware, BMC Firmware và FRUSDR. (01.01.1029)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 28.8 MB
  • SHA1: F6CDDF29F1621457331A25A129DCA065AAFC9C7C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này chứa Intel® Server Board cập nhật Chương trình cơ sở Dòng S2600CW dành cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility và WinPE*.

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Tiện ích v14.0 Bản dựng 15 trở lên.

Xem bản minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S2600CW

Giới thiệu về bản phát hành này

  • BIOS: 01.01.1029
  • ME: 03.01.03.072
  • BMC: 01.61.12390
  • FRUSDR: 1.15

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

- Gói Cập nhật này phải được cài đặt bằng Intel® One Boot Flash Update (OFU) V14.1 Build 25
- Hạ cấp BIOS từ bản phát hành này chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chế độ khôi phục BIOS
- Do sửa lỗi trong BIOS R01.01.0020, phiên bản cập nhật tiện ích cũ hơn trong các gói SFUP cũ hơn (R018 trở lên) không thể được sử dụng để hạ cấp mặc dù ở chế độ khôi phục, khách hàng cần thay thế thủ công các tiện ích bằng phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.