Cập nhật vi chương trình và BIOS dòng Intel® Server Board S2600CW cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18472
4/23/2019

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm các bản Intel® Server Board cập nhật dòng sản phẩm S2600CW BIOS, ME Firmware, BMC Firmware và FRUSDR. (1.01.0028)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 27.2 MB
  • SHA1: F285EF1A899E05EE51F6091D635C153B339AB8EF

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật Chương trình cơ sở dòng Intel® Server Board S2600CW dành cho Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*.

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Tiện ích v14.0 Bản dựng 15 trở lên.

Xem bản minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S2600CW

Giới thiệu về bản phát hành này

  • BIOS: 01.01.0028
  • ME: 03.01.03.051
  • BMC: 01.56.11315
  • FRUSDR: 1.14

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

- Hạ cấp BIOS từ bản phát hành này chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chế độ khôi phục BIOS
- Do sửa lỗi trong BIOS R01.01.0020, phiên bản tiện ích cập nhật cũ hơn trong các gói FSUP cũ hơn (R018 trở lên) không thể được sử dụng để hạ cấp ngay cả khi ở chế độ khôi phục, khách hàng cần thay thế thủ công các tiện ích bằng phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.