Cập nhật BIOS [SYSKLi35]

18449
9/9/2020

Giới thiệu

Các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH và NUC6i5SYK.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 6.7 MB
 • SHA1: CA7F5B2B5627CD97E3DD40BDA6812244B702A53E
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 6.5 MB
 • SHA1: C7D71ED67073BD4FF1209A8ADD9793C58F435632
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 6.5 MB
 • SHA1: 6A8FD3CE38AFEC68B68ECDFF63BCAB127BFCE505

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH và NUC6i5SYK. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tập lệnh readme bao gồm các hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.

Tệp nào để chọn?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [SY0073.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • cập nhật iflash BIOS [SYSKLi35.86A.0073.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • Bản cập nhật UEFI BIOS [SYSKLi35.86A.0073.UEFI.zip] - Cho phép cập nhật BIOS từ EFI Shell. Nó yêu cầu một thiết bị USB.

Chủ đề liên quan

Xử lý sự cố BIOS

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.