S2600CW cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho IDA, OFU, WinPE

18407
10/12/2015

Giới thiệu

S2600CW BIOS, chương trình cơ sở ME, chương trình cơ sở BMC và các bản cập nhật FRUSDR

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 31.4 MB
  • SHA1: 442EBD9792AA3E8597E4C973E3BABEEF7643DC15

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật chương trình cơ sở hệ thống OFU cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW cho Chương Trình Trợ Giúp Triển Khai Intel®, Tiện ích Intel® One Boot Flash Update, Môi trường Thực thi Khởi động trước Windows*

BIOS : 01.01.0009
TÔI : 03.00.07.168
BMC : 01.28.8586
FRUSDR : 1,10

Các phiên bản trước của bản tải xuống này có thể hiển thị lỗi dưới đây nếu bạn áp dụng bản cập nhật này trên hệ thống đã cài đặt BIOS 1.01.0009

Lỗi : Lệnh BIOS được chỉ định sai (Chẳng hạn như UpdateBackupBios ...)! Vui lòng tham khảo
sử dụng lệnh.
Lỗi: Lỗi khi phân tích cú pháp tệp cfg

Để khắc phục sự cố này, tải xuống gói một lần nữa và đảm bảo tên tệp kết thúc bằng từ 'Cập nhật'. Ngoài ra, mở tệp flashupdt.cfg bằng trình soạn thảo văn bản và thay đổi dòng 18 từ

BIOSNAME "R0009.cap" Cập nhậtSao lưuBios+Cập nhậtNvram

Để

BIOSNAME "R0009.cap" Cập nhậtBackupBios

Lưu tệp, sau đó khởi động lại quá trình cập nhật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.