Gói trình điều khiển hệ thống trên chip (SOC) cho STCK1A32WFC

18389
9/18/2015

Giới thiệu

Tải xuống này cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SOC) cho Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 968.6 KB
 • SHA1: D0048982FC1EF2DD523AD2EBD204559C3D35A9D0
 • Windows 8.1, 32-bit*
 • Kích thước: 2.1 MB
 • SHA1: 7A7E21CA2A5E0C882D4C11DBC391656E3548C358

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống này cài đặt trình điều khiển System-on-a-Chip (SOC) cho Intel® Compute Stick STCK1A32WFC, cho các thiết bị hệ thống sau:

 • Âm thanh
 • GPIO
 • GPIO ảo
 • I2C
 • MBI
 • PMIC
 • TXEI
 • UART

Chọn tệp nào?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

 • SOC_BYT_Win8.1_32.zip - Đối với Windows 8.1, 32 bit*
 • SOC_BYT_Win10_32.zip - Đối với Windows® 10, 32-bit

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel Compute Stick của mình hay không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.