Gói trình điều khiển hệ thống trên chip (SOC) cho STCK1A32WFC

18389
9/18/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một Chip (SOC) cho Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 968.6 KB
 • SHA1: D0048982FC1EF2DD523AD2EBD204559C3D35A9D0
 • Windows 8.1, 32-bit*
 • Kích thước: 2.1 MB
 • SHA1: 7A7E21CA2A5E0C882D4C11DBC391656E3548C358

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Hệ thống trên một chip (SOC) cho Intel® Compute Stick STCK1A32WFC, cho các thiết bị hệ thống sau:

 • Âm thanh
 • GPIO
 • Ảo GPIO
 • I2C
 • MBI
 • PMIC
 • TXEI
 • UART

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

 • SOC_BYT_Win8.1_32.zip - Đối với Windows 8.1, 32 bit*
 • SOC_BYT_Win10_32.zip - Đối với Windows® 10, 32 bit

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.