Intel® Server Board cập nhật chỉ BIOS S3420GP

18372
4/18/2018

Giới thiệu

Tăng cường bảo vệ một số biến UEFI* như mô tả trong Tư vấn bảo mật Intel INTEL-SA-00038 (54).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 4.5 MB
  • SHA1: 76C2D2F614C3CC3D6D9F41B48FA8E6C5F20DB7D7

Mô tả chi tiết

Đây là gói cập nhật duy nhất của BIOS. Kiểm tra xem hệ thống có BMC 26 và FRUSDR 22 trước khi cập nhật.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.