Cập nhật BIOS bảo mật cho các sản phẩm S5500/S5520

18342
9/2/2015

Giới thiệu

Chỉ BIOS; không cập nhật BMC, FRUSDR hoặc các thành phần khác

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 11.1 MB
  • SHA1: 804DDB849683727B38A34D783EA33F1323548A17

Mô tả chi tiết

Các sửa chữa bao gồm:

Cập nhật Intel® Xeon® vi CPU nền tảng DP 56xx để khắc phục sự cố bảo mật trong vi mã. Thông tin về sự cố bảo mật có sẵn tại https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00045&languageid=en-fr

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.