Trình điều khiển chức năng ảo Intel® Network Adapter FreeBSD* cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

18332
3/18/2021

Giới thiệu

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển chức năng ảo iavf FreeBSD* cho Intel® Ethernet thiết bị Mạng hiệu năng dựa trên bộ điều khiển Chuỗi 700 và E810.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 146.7 KB
  • SHA1: C8D2CE906DDA954CCB906099F5B734711EC46309

Mô tả chi tiết

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ sở iavf FreeBSD cho kết Intel® Ethernet nối mạng mới.


Trình điều khiển iavf hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller E810-C
  • Intel® Ethernet Controller E810-XXV
  • Intel® Ethernet Controller X710
  • Intel® Ethernet Controller XL710
  • Intel® Ethernet nối mạng X722
  • Intel® Ethernet Controller XXV710
  • Intel® Ethernet Controller V710

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển iavf tại:
https://downloadcenter.intel.com

iavf-x.x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.