Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 Series trong FreeBSD*

18331
12/22/2023

Giới thiệu

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản FreeBSD* cho các kết nối mạng Intel® Ethernet. Các thiết bị hỗ trợ dựa trên bộ điều khiển dòng 700.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 310.2 KB
  • SHA1: 6399A10BEC6379CA2F301A74263AF430005047F6

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản FreeBSD cho kết nối mạng Intel® Ethernet.


Trình điều khiển ixl hỗ trợ các thiết bị dựa trên bộ điều khiển sau:

  • bộ điều khiển Intel® Ethernet X710
  • bộ điều khiển Intel® Ethernet XL710
  • Kết nối Mạng Intel® Ethernet X722
  • bộ điều khiển Intel® Ethernet XXV710
  • bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển ixl tại https://downloadcenter.intel.com

ixl-x.x.x.tar.gz

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.