Trình điều khiển mạng Linux * cho Mô-đun Ethernet I/O 40G

18263
5/21/2015

Giới thiệu

Trình điều khiển mạng Linux * cho các mô-đun 40G AXX1P40FRTIOM và AXX2P40FRTIOM Ethernet I /O

Các bản tải xuống sẵn có

  • Dòng SUSE Linux*
  • Kích thước: 14.3 MB
  • SHA1: 5DD054731317A625DF1A0A67E79523DD6BA418AC

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển mạng Linux * cho các mô-đun 40G AXX1P40FRTIOM và AXX2P40FRTIOM Ethernet I /O

Bao gồm Tiện ích Cấu hình Intel QSFP + (QCU).

Có thể tìm thấy thêm thông tin trong tệp readme đi kèm.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.
*********************************************************

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.