Trình điều khiển Bus Realtek* Bluetooth UART cho Windows 8.1* cho STCK1A32WFC

18212
5/5/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển bus Realtek* Bluetooth® UART phiên bản 1.0.89.50504 cho Windows 8.1* trên Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Kích thước: 31 MB
  • SHA1: 1AA2BEBFA9E8FFF33293339DC217465B4BE8CEA3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển bus Realtek* Bluetooth® UART phiên bản 1.0.89.50504 cho Windows 8.1* trên Intel® Compute Stick STCK1A32WFC.Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel Compute Stick?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.