Intel® RAID mở rộng RES3FV288/RES3TV360

18199
7/26/2019

Giới thiệu

Cập nhật firmware Intel® RAID Firmware B057 bao gồm cập nhật mã CPLD v2.0.0

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 16.2 MB
  • SHA1: A01C76ECCE90B013764AC43AAD2B1C236A174C2D

Mô tả chi tiết

Thông tin gói hàng

Phiên bản chương trình cơ sở B057
Mã CPLD cho phiên bản mở rộng RES3FV288 FV_p00361_20171130 (Bản sửa đổi EE)
Mã CPLD cho phiên bản mở rộng RES3TV360 TV_p00363_20171130 (Bản sửa đổi AA)


Bản tải xuống này hỗ Intel® RAID Bộ mở rộng Intel® RAID RES3FV288, RES3TV360 và JBOD2312S3SP.

Bộ điều Intel® RAID hỗ trợ

Cập nhật mã firmware/CPLD yêu cầu Bộ mở rộng Intel® RAID được kết nối với bộ điều hợp Intel® RAID Controller tương thích (IT/IR hoặc MR) hoặc SAS. Xem bên dưới để biết danh sách tương thích HBA.

Bộ điều khiển MR Intel® RAID
RS3MC044, RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3WC080, MS3HC080, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3AC160, RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E, RMSP3HD080E

Bộ điều khiển IT/IR Intel® RAID hoặc bộ điều hợp SAS
RS3FC044, RS3UC080, RS3UC080J, RS3GC008, RMS3JC080, RMS3VC160, RMSP3JD160J, RSP3QD160J, RSP3GD016J

Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở từ EFI shell hoặc từ Hệ điều hành với một số hạn chế:

  • Bạn chỉ có thể cập nhật chương trình cơ sở từ EFI shell nếu Bộ mở rộng Intel RAID được kết nối với MR Intel RAID Controller (Xem danh sách tương thích bên trên).
  • Bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở từ Hệ điều hành với Bộ mở rộng Intel RAID được kết nối với bất kỳ bộ điều hợp Intel RAID Controller SAS nào.

Bạn chỉ có thể cập nhật mã CPLD từ Hệ điều hành (Windows* hoặc Linux*).

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.