Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi 700

18190
11/5/2015

Giới thiệu

Tiện ích Cập nhật NVM 4.5 cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet XL710 và X710 Series.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 237 MB
  • SHA1: 65B21E4B36408F63F5A9EA0F48F105DD2B8623FF

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật NVM trên các bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích NVMUpdate, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Hướng dẫn sử dụng:

Intel® Ethernet NVM Update Tool: Hướng dẫn sử dụng cho Windows*

Intel® Ethernet NVM Update Tool hướng dẫn sử dụng nhanh cho Linux*

Intel® Ethernet NVM Update Tool: Hướng dẫn sử dụng nhanh cho EFI*

Intel® Ethernet NVM Update Tool: Hướng dẫn sử dụng nhanh cho VMware ESX*

Intel® Ethernet NVM Update Tool: Hướng dẫn sử dụng nhanh cho FreeBSD*


Giới hạn và Điều kiện tiên quyết
Gói này chỉ nên được sử dụng trên Bộ điều hợp Intel®.
Gói này chỉ cập nhật hình ảnh NVM. Nó không cập nhật hình ảnh preboot. Để cập nhật hình ảnh preboot của bạn, vui lòng tải xuống gói phù hợp.

KHÔNG:
- Tắt nguồn hệ thống của bạn trong quá trình cập nhật NVM.
- Tháo NIC trước khi Hoàn tất Cập nhật NVM.
- Ngắt cập nhật NVM theo bất kỳ cách nào khác.

Yêu cầu của Linux* và ESX*
Trình điều khiển cơ bản cho NIC của bạn phải được cài đặt.

Yêu cầu UEFI
Tạo đĩa khởi động được hoặc phương tiện khác và trích xuất gói cập nhật vào phương tiện. Khởi động hệ thống của bạn từ phương tiện và sau đó chạy công cụ.


Cập nhật NVM của bạn bằng Chế độ Tương tác

1. Trích xuất gói cập nhật vào một thư mục tạm thời.
2. Khởi động tiện ích nvmupdate bằng cách chạy tệp thực thi.

  • Trên hệ thống Windows* x64, gõ: nvmupdatew64e
  • Trên hệ thống x64 Linux*, gõ: nvmupdate64e

3. Làm theo lời nhắc để cập nhật hình ảnh NVM trên thiết bị mong muốn.

Sử dụng kịch bản
Bạn có thể sử dụng lệnh để thực hiện hàng tồn kho của tất cả các Intel® Ethernet thiết bị trong hệ thống hoặc cập nhật Intel Ethernet thiết bị mới trong hệ thống.

Ví dụ về kịch bản cập nhật:

nvmupdate64e –u –l –o update.xml –b –c nvmupdate.cfg

Điều này khiến NVMUpdate kiểm tra các Intel Ethernet thiết bị đã cài đặt so với các thiết bị có trong nvmupdate.cfg. Nếu một thiết bị có phiên bản NVM cũ hơn phiên bản được chỉ định trong tệp cấu hình, tiện ích sẽ cập nhật NVM của thiết bị. Nó sẽ tạo ra một tệp xml chứa kết quả của việc cập nhật. Lưu ý rằng –b là tùy chọn. Xác định –b tạo một bản sao lưu của (các) hình ảnh NVM hiện tại. Điều này có thể bổ sung khoảng 30% vào thời gian thực thi của công cụ.

Ví dụ về tập lệnh hàng tồn kho:

nvmupdate64e –i –l –o inventory.xml

Điều này khiến NVMUpdate thực hiện hàng tồn kho của tất cả các thiết bị Intel Ethernet trong hệ thống và tạo tệp đầu ra (được gọi là inventory.xml) của kết quả của kho.


Kết quả
NVMUpdate sẽ trả lại mã thoát là không nếu quá trình cập nhật được hoàn thành thành công.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.