Cập nhật BIOS cho Compute Stick - FCBYT10H

18173
6/20/2019

Giới thiệu

Tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® Compute Stick STCK1A32WFC và STCK1A8LFC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.5 MB
  • SHA1: A0E339011E1501E19D4276102385C3266958F8A0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel® Compute Stick STCK1A32WFC và STCK1A8LFC.

Lưu ý: Bạn không thể tùy chỉnh BIOS cho Intel Compute Stick với Intel® Integrator Toolkit.

Chọn tệp nào?

  • BIOS cập nhật và phục hồi BIOS [FC0040.bio] - Một. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quá trình khôi phục BIOS. Trong trường hợp không chắc là bản cập nhật BIOS bị gián đoạn, có thể BIOS có thể bị bỏ lại ở trạng thái không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS khôi phục để khôi phục từ tình trạng này. Nó yêu cầu một thiết bị flash USB hoặc CD.

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.