Intel® Network Adapter Linux* Virtual Function Driver cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

18159
7/22/2021

Giới thiệu

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển chức năng ảo iavf Linux* cho Intel® Ethernet thiết bị Mạng điều khiển dựa trên bộ điều khiển Chuỗi 700 và E810.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 285.9 KB
  • SHA1: 5B0F144A60BDFCC5928F78691DC42CB85C2ED734

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển Chức năng Ảo iavf Linux* cho kết nối Intel® Ethernet mềm.

Trình điều khiển iavf hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller E810-C
  • Intel® Ethernet Controller X710
  • Intel® Ethernet Controller XL710
  • Intel® Ethernet nối mạng X722
  • Intel® Ethernet Controller XXV710
  • Intel® Ethernet Controller V710

iavf-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com.)

Xem ghi chú phát hành cho các hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các vấn đề đã biết của bạn.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.