Giải pháp khả dụng cao Windows* Driver cho các Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

18144
1/20/2015

Giới thiệu

Bao gồm trình điều khiển phiên bản ir3 3108 ROC HW RAID WHQL có ký x64 trình điều khiển cho giải pháp Microsoft Windows* dành cho tính khả dụng cao

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 2.4 MB
  • SHA1: 002AF4D6552FFFC3F5E5FF825A1C4DC6AD3BA9A3

Mô tả chi tiết

==========================
Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ
==========================
Bản tải xuống này hỗ trợ 3108 BỘ điều khiển ROC (RAID On Chip) sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS với khóa tính năng cao cấp HA-DAS được cài đặt: (RS3SC008, RS3MC044, RS3DC080). Vui lòng đảm bảo rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://support.intel.com.

===================
Thông tin gói
===================
Phiên bản trình điều khiển = 6.701.59.00 (ký WHQL)
Hệ điều hành được hỗ trợ = Microsoft* Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Lưu ý: Bộ điều khiển Intel® RAID lưu trữ có tính khả dụng cao yêu cầu chương trình cơ sở, trình điều khiển và phần mềm hỗ trợ chức năng Lưu trữ có tính sẵn sàng cao. Tham khảo các bước cài đặt trong tệp readme gói trình điều khiển.

=========
Sự chú ý
=========
Bản phát hành này hỗ trợ Tiện ích Cấu hình Trình điều khiển Windows (WDCFG) theo yêu cầu của Microsoft (DEVFUND-0046). Vui lòng xem "hướng dẫn sử dụng - tiện ích cấu hình trình điều khiển windows.pdf" để biết hướng dẫn cách sử dụng công cụ này.

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.