Intel® Server Board công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách năng lượng S2600KP

18090
2/9/2017

Giới thiệu

Công cụ cấu hình Intel® Server Board nhiệt và Ngân sách Năng lượng S2600KP cho việc sử dụng điện và cấu hình nhiệt (1.5).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 432.5 KB
  • SHA1: 6A4A3CD77E98886BD624401AA09CB60F25A9785A

Mô tả chi tiết

Cho phép các macro trong Microsoft Excel* hoặc chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.