Bo mạch Máy chủ Intel® S2600TP Ngân sách điện năng và Công cụ cấu hình nhiệt

18089
2/9/2017

Giới thiệu

Công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách điện Bo mạch Máy chủ Intel® S2600TP tính toán mức sử dụng điện năng và cấu hình nhiệt (1.4).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 435.5 KB
  • SHA1: 18F946E686B91C38F8B4C81FB117980DF4687AE0

Mô tả chi tiết

Bật macro trong Microsoft Excel* hoặc chương trình bảng tính tương đương để sử dụng tiện ích này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.