Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600TP cho EFI

18088
4/29/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600TP, hãy đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 23.5 MB
  • SHA1: 7E238238567C919FC7C161D564AC075B86134335

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.1029 trở lên
  • ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.01.03.072 hoặc mới hơn
  • BMC Firmware - Phiên bản sản xuất 1.61.12390 trở lên

Không truy cập được ngăn xếp chương trình cơ sở cần thiết, có thể gây ra kết quả không mong muốn. Để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản xuất, hãy liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Giới thiệu về bản phát hành này

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau và tiện ích cập nhật:

BIOS hệ thống - 01.01.3029
ME Firmware - 03.01.03.072
BMC Firmware - 01.61.12398
FRUSDR - 01.18
iFlash32.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 15
fwpiaupd.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18
frusdr.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng tiền sản xuất.

Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, hãy đọc ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.