Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng Intel® Server Board S2600TP cho EFI

18088
4/29/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Intel® Server Board dòng S2600TP, đọc các phụ thuộc vào chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 23.5 MB
  • SHA1: 7E238238567C919FC7C161D564AC075B86134335

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.1029 hoặc mới hơn
  • ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.01.03.072 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở BMC - Phiên bản sản xuất 1.61.12390 hoặc mới hơn

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ. Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Giới thiệu về bản phát hành này

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

BIOS hệ thống - 01.01.3029

Chương trình cơ sở ME - 03.01.03.072

Chương trình cơ sở BMC - 01.61.12398

FRUSDR - 01.18

iFlash32.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 15

fwpiaupd.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

frusdr.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất.

Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, đọc ghi chú phát hành và tập tin readme để xem hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.