Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng Intel® Server Board S2600TP cho EFI

18088
4/2/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Intel® Server Board dòng S2600TP, đọc các phụ thuộc vào chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 20.9 MB
  • SHA1: 14F501A1040EB94606D92176F6702E53F6F9A8F2

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này , ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • BIOS hệ thống - 01.01.0019
  • Chương trình cơ sở ME - 03.01.03.032
  • Chương trình cơ sở BMC - 1.47.10181

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Lưu ý: Nếu BIOS hiện tại của bạn cũ hơn phiên bản 14, hãy cập nhật lên phiên bản 14 trước khi cập nhật lên phiên bản 18 trở lên.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

  • BIOS hệ thống: R01.01.0024
  • Chương trình cơ sở ME: 03.01.03.043
  • Chương trình cơ sở BMC: 01.51.11142
  • FRUSDR: 1.17

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.