S2600WT cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho IDA, OFU, EFI, WinPE

18086
3/6/2015

Giới thiệu

BIOS, chương trình cơ sở ME, chương trình cơ sở BMC và các bản cập nhật FRUSDR

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 37 MB
  • SHA1: DE4F81B6FD272A6DAE05FF89AB9E70C24F91C28D

Mô tả chi tiết

BIOS: 01.01.0008
TÔI: 03.00.07.154
BMC: 01.18.7601
FRUSDR: 1,06

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.