Cập nhật BIOS [MYBDWi30]

18078
4/8/2020

Giới thiệu

Cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i3MYHE và Bo mạch Intel® NUC NUC5i3MYBE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.7 MB
  • SHA1: EEFF8D2CE7BE37D26C1EB7F496845B01D96A93E0
  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.2 MB
  • SHA1: 22415ADC64CCCA30FC8CCFA6B1D8516710E92F2A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC NUC5i3MYHE và Bo mạch Intel® NUC NUC5i3MYBE. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Tôi nên chọn tập tin nào?

  • Khôi phục cập nhật BIOS [MYi30059.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
  • Cập nhật BIOS iFlash [MYBDWi30.86A.0059.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Lưu ý:

Chủ đề liên quan

Mẹo khắc phục sự cố BIOS trên Intel® NUC

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.