Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho PCIe* 40 Gigabit Ethernet Kết nối mạng trong Linux*

18026
7/3/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm trình điều khiển cơ sở i40e Linux * phiên bản 2.12.6 cho các thiết bị dòng 700.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 587.2 KB
 • SHA1: E1A28CDF7C122F177ED75B7615A0A0E221D21FF4

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm i40e Linux* Base Drivers for Intel® Ethernet Network Connections.

Trình điều khiển i40e hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

 • Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710
 • Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710
 • Kết nối mạng Intel® Ethernet X722
 • Bộ điều khiển Ethernet Intel® XXV710
 • Bộ điều khiển Ethernet Intel® V710

i40e-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com.)

Có gì mới không?

 • Thêm các tham số kết hợp được hỗ trợ cho kernel >= 5.7.0
 • Thêm thông báo lỗi khi không có đủ không gian cho gương vlan
 • Thêm messgage khi thiết lập lại EMP xảy ra
 • Thêm thay đổi RS-Fec trên FPK Backplane
 • Thêm cho phép bất kỳ hàng đợi nào trong bổ sung bộ lọc đám mây
 • Thêm return -ENOPKG khi gói DDP không chính xác
 • Thêm phần thứ tư của phiên bản trình điều khiển làm bản dựng con
 • Thêm hỗ trợ tham số VF-D allow_bcast
 • Thêm hỗ trợ tham số VF-D queue_type
 • Thêm kiểm tra phân bổ hàng đợi cho VF
 • Thêm hỗ trợ cho các bộ lọc đám mây tùy chỉnh cho các gói có đường hầm và không có đường hầm
 • Thêm bộ lọc đám mây loại bỏ không đặt bit 62
 • Khóa băm Del RSS trong trường hợp giảm số lượng hàng đợi chỉ khi hàm băm là mặc định
 • Sửa cài đặt địa chỉ MAC cho VF qua Máy chủ / Máy ảo
 • Sửa lỗi xóa sriov / mac_list khi loại bỏ VF
 • Sửa cài đặt RS-FEC và BaseR trên FPK
 • Khắc phục khả năng tràn số nguyên
 • Khắc phục sự cố khi vlan 0 được VF thêm vào
 • Sửa lỗi cục bộ CPU ATR sau khi tắt ntuple
 • Sửa đầu ra "ethtool -m" cho bộ điều hợp không có lồng SFP
 • Sửa số lượng hàng đợi trong tcs
 • Sửa giới hạn nhiều MAC được thêm vào hơn hiển thị
 • Sửa lỗi khôi phục trạng thái VF MSI-X trong quá trình đặt lại PCI
 • Khắc phục sự cố khi vượt quá hàng đợi tối đa
 • Sửa trạng thái lear vf khi trình điều khiển iavf đang được dỡ tải
 • Sửa cờ GFP sai trong phần spin_lock
 • Sửa chữa và cải tiến các bộ lọc IP bên ngoài
 • Sửa lỗi mac_list được khôi phục sau khi trình điều khiển iavf đặt lại / tải lại
 • Sửa giới hạn tài nguyên MacVlan cho mọi VF đáng tin cậy
 • Sửa lỗi đồng bộ hóa đặt lại trình điều khiển VF
 • Sửa lỗi không thể init adminq trong khi đặt lại VF
 • Sửa mã không chính xác trong triển khai giám đốc luồng
 • Khắc phục lỗi opcode xuất hiện nếu xử lý thư từ VF
 • Khắc phục sự cố biên dịch trên các hệ điều hành hiện đại và các bản sửa lỗi nhỏ khác

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.