Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho PCIe* 40 Gigabit Ethernet Kết nối mạng trong Linux*

18026
7/22/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm trình điều khiển cơ sở i40e Linux* phiên bản 2.16.11 cho các thiết bị dòng 700.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 630.6 KB
  • SHA1: 8FBFB9D0BF8FEEC0C74A5DC150613B430921FDCD

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm i40e Linux* Base Drivers for Intel® Ethernet Network Connections.

Trình điều khiển i40e hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:
* Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710
* Bộ điều khiển Intel® Ethernet XL710
* Kết nối mạng Intel® Ethernet X722
* Bộ điều khiển Intel® Ethernet XXV710
* Bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

i40e-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com).

  • Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.