Gói cập nhật chương trình cơ sở Intel® Server Board S2600CW cho EFI

18020
4/29/2022

Giới thiệu

Cung cấp các bản cập nhật BIOS, Chương trình cơ sở ME, Chương trình cơ sở BMC và FRUSDR. (1.01.3029)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 23.5 MB
  • SHA1: 6F58A8E5B51E61FE88D39B8BEE8DFDD6DFF029B3

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và cập nhật tiện ích sau:

BIOS hệ thống - 01.01.3029

Chương trình cơ sở ME - 03.01.03.072

Chương trình cơ sở BMC - 01.61.12398

FRUSDR - 01.15


iFlash32.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 15

fwpiaupd.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

frusdr.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

Sản phẩm được hỗ trợ

  • Intel® Server Board dòng S2600CW

Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu PHẢI đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây hoặc việc cập nhật có thể bị lỗi:


  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.0029 hoặc mới hơn
  • ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.01.03.051 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở BMC - Phiên bản sản xuất 1.60.12335 hoặc mới hơn

Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S2600CW.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.