Gói cập nhật chương trình cơ sở Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW cho EFI

18020
9/25/2020

Giới thiệu

Cung cấp các bản cập nhật BIOS, ME Firmware, BMC Firmware và FRUSDR. (1.01.1029)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 23.6 MB
  • SHA1: E058F7A16CCF79C19236C40138305CEF51AF82D4

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau và tiện ích cập nhật:

BIOS hệ thống - 01.01.1029
ME Firmware - 03.01.03.072
BMC Firmware - 01.61.12390
FRUSDR - 01,15

iFlash32.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 15
fwpiaupd.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18
frusdr.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

Sản phẩm được hỗ trợ

  • Gia đình Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW

Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ đích PHẢI đáp ứng các điều sau nếu không bản cập nhật có thể không thành công:

- BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.0029 trở lên
- ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.01.03.051 hoặc mới hơn
- BMC Firmware - Phiên bản sản xuất 1.60.12335 trở lên

Để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản xuất, hãy liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Demo về cách cập nhật BIOS và Firmware trên Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.