Gói cập nhật chương trình cơ sở Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW cho EFI

18020
4/1/2019

Giới thiệu

Cung cấp các bản cập nhật BIOS, ME Firmware, BMC Firmware và FRUSDR. (1.01.0028)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 21.6 MB
  • SHA1: 71853B058A929ABF2ADF1CA0F10CB26A50EEE66B

Mô tả chi tiết


Gói cập nhật này bao gồm phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:
Cập nhật và cập nhật tiện ích:

BIOS hệ thống - 01.01.0028
ME Firmware - 03.01.03.051
BMC Firmware - 01.56.11315
FRUSDR - 1,14
iFlash32.efi - Phiên bản 14.0 Bản dựng 12
fwpiaupd.efi - Phiên bản 14.0 Bản dựng 9
frusdr.efi - Phiên bản 14.0 Bản dựng 11

Sản phẩm được hỗ trợ

Gia đình Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW


Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ đích phải đáp ứng các điều sau nếu không bản cập nhật sẽ không thành công:

  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.0005 trở lên
  • ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.00.07.114 trở lên
  • BMC Firmware - Phiên bản sản xuất 1.07.6909 trở lên

Để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản xuất, hãy liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Bản demo về Cách cập nhật BIOS và Firmware trên Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.