gói cập nhật chương trình cơ sở S2600CW Intel® Server Board S2600CW cho EFI

18020
3/14/2018

Giới thiệu

Cập nhật BIOS, ME Firmware, BMC Firmware và FRUSDR. (1.01.0024;1.51.11142)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 21 MB
  • SHA1: 919E5B5D8B0C12512899D5B8FFBF9E801B05A010

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất và các tiện ích cập nhật sau:

BIOS hệ thống: R01.01.0024
Chương trình cơ sở ME: 03.01.03.043
Chương trình cơ sở BMC: 01.51.11142
FRUSDR: 1.14
iFlash32.efi: Phiên bản 14.0 Bản dựng 12
fwpiaupd.efi: Phiên bản 14.0 Bản dựng 9
frusdr.efi: Phiên bản 14.0 Bản dựng 11

Sản phẩm được hỗ trợ

Intel® Server Board dòng S2600CW


Yêu cầu phần mềm hệ thống

Để cập nhật ngăn xếp phần mềm hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp phần mềm hệ thống hiện được cài đặt trên hệ thống máy chủ mục tiêu phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau nếu không việc cập nhật sẽ thất bại:

  • BIOS hệ thống: Phiên bản sản xuất 01.01.0019 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở ME: Phiên bản sản xuất 03.01.03.032 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở BMC: Phiên bản sản xuất 1.47.10181 hoặc mới hơn

Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S2600CW

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.