Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WT Công cụ ngân sách điện năng

17995
10/26/2016

Giới thiệu

Ngân sách điện năng và công cụ cấu hình nhiệt cho Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT, R1000WT và R2000WT (1.3).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 186 KB
  • SHA1: 0A75151D23F099D60B396517DF0EC9647BA97537

Mô tả chi tiết

Cho phép macro trong Microsoft* Excel hoặc một chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.