Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW Ngân sách điện năng và công cụ cấu hình nhiệt

17978
6/30/2016

Giới thiệu

Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CW Công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách điện gia đình (1.1)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 187.2 KB
  • SHA1: 35C7EFD14B4D99CE82D0B42D1698037DD882684F

Mô tả chi tiết

Bật Macro trong Microsoft* Excel hoặc chương trình bảng tính tương đương để sử dụng tiện ích này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.