Tiện ích Trình xem Nhật ký sự kiện hệ thống (SEL)

17948
4/2/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm Tiện ích Nhật ® sự kiện hệ thống (SEL) của Intel® Phiên bản Tiện ích của Trình xem 14.1 Build 27.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 41.6 MB
  • SHA1: 0DF432B8E5746D1545C4DF5F5A0A7815A7C33B90

Mô tả chi tiết

Nền tảng được hỗ trợ

Xem ghi chú phát hành.

Tổng quan

Hiển thị dữ liệu từ nhật ký sự kiện hệ thống Bộ điều khiển quản lý cơ sở tích hợp (BMC tích hợp). Tham khảo Hướng dẫn sử dụng về cách sử dụng công cụ.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.