Intel® SSD Firmware Update Tool

17903
4/10/2024

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 4.1 của Intel® SSD Firmware Update Tool.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 69.5 MB
  • SHA256: F07A3937D0ABD9288D7F56A0137338D32FF9833E94BE3078EF618729227E0B5B

Mô tả chi tiết

Intel® SSD Firmware Update Tool cung cấp khả năng cập nhật chương trình cơ sở cho Bộ nhớ Intel® Optane™ và Ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ được liệt kê trong Ghi chú phát hành.

Công cụ này có dạng hình ảnh ISO và yêu cầu ổ USB trống hoàn toàn hoặc đĩa CD trắng (với phần mềm ghi đĩa CD và ổ đĩa CD-ROM có thể đọc / ghi).

Công cụ hoạt động bên ngoài hệ điều hành trên nền tảng, vì vậy không có yêu cầu hệ điều hành.

Bắt đầu

  • Quá trình cập nhật firmware được thực hiện hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Trước khi cố gắng cập nhật chương trình cơ sở, bạn có trách nhiệm sao lưu hoặc tạo bản sao các tệp của mình. Nếu quá trình cập nhật chương trình cơ sở Intel SSD bị gián đoạn, SSD của bạn có thể không hoạt động đúng.
  • Để biết chương trình cơ sở mới nhất hiện có, hãy kiểm tra Phiên bản chương trình cơ sở dành cho Ổ đĩa thể rắn Intel® và Bộ nhớ Intel® Optane™.
  • Các giới hạn, yêu cầu và các bước cài đặt được bao gồm trong Hướng dẫn sử dụng.
  • Nếu hệ thống của bạn được tăng tốc với bộ nhớ Intel® Optane™, bạn sẽ cần tạm thời tắt tính năng tăng tốc hệ thống để chạy Intel SSD Firmware Update Tool.
  • Nếu bạn mua ổ SSD Intel từ một OEM, phiên bản chương trình cơ sở của bạn có thể có cách đặt tên khác. Liên hệ với đại diện OEM tại địa phương để biết các bản sửa đổi chương trình cơ sở mới nhất.
  • Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào về cập nhật chương trình cơ sở hoặc gặp sự cố, vui lòng liên hệ với Intel Customer Support.

Hướng dẫn khác:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.