Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng Intel® Server Board S2600KP cho EFI

17887
4/29/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng Intel® Server Board S2600KP, đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 23.5 MB
  • SHA1: FE311719AB5CE3A264EEF5FAF7F0C605BC053A1E

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này , ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.1029 hoặc mới hơn
  • ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.01.03.072 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở BMC - Phiên bản sản xuất 01.61.12390 hoặc mới hơn

Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Giới thiệu về bản phát hành này

Gói cập nhật này bao gồm phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau
cập nhật và cập nhật các tiện ích:
BIOS hệ thống - 01.01.3029
Chương trình cơ sở ME - 03.01.03.072
Chương trình cơ sở BMC - 01.61.12398
FRUSDR - 01.17
iFlash32.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 15
fwpiaupd.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18
frusdr.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất

Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, đọc ghi chú phát hành và tập tin readme để xem hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.