Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng Intel® Server Board S2600KP cho EFI

17887
4/2/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng Intel® Server Board S2600KP, đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 21 MB
  • SHA1: AC922651D5E4A76B157A26FF864FC59E08E38672

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này , ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • BIOS hệ thống - 01.01.0005 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở ME - 03.00.07.114 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở BMC - 1.07.6909 hoặc mới hơn

Đối với các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản phẩm, liên hệ với Intel để biết chi tiết

Mục đích

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

  • BIOS hệ thống: R01.01.0024
  • Chương trình cơ sở ME: 03.01.03.043
  • Chương trình cơ sở BMC: 01.51.11142
  • FRUSDR: 1.16

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất.

Minh họa cách thực hiện: Thực hiện cập nhật chương trình cơ sở trên EFI Shell

Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.