Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600KP cho EFI

17887
4/2/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600KP, hãy đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 21 MB
  • SHA1: AC922651D5E4A76B157A26FF864FC59E08E38672

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

  • BIOS hệ thống - 01.01.0005 hoặc mới hơn
  • ME Firmware - 03.00.07.114 hoặc mới hơn
  • BMC Firmware - 1.07.6909 hoặc mới hơn

Để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản phẩm, hãy liên hệ với Intel để biết thêm chi tiết

Mục đích

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

  • BIOS hệ thống: R01.01.0024
  • ME Firmware: 03.01.03.043
  • BMC Firmware: 01.51.11142
  • FRUSDR: 1,16

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng tiền sản xuất.

Bản demo hướng dẫn: Thực hiện cập nhật chương trình cơ sở trên EFI Shell

Xem ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.