Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS S2600WT cho EFI

17885
9/28/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho Gia đình Intel® Server Board S2600WT, đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 23.6 MB
  • SHA1: 139ADE85DBB82310FFC118128C805E2AFFF90073

Mô tả chi tiết

Các yêu cầu về vi chương trình
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống thành các phiên bản có tronggói cập nhật này , ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.0029 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở ME - Phiên bản sản xuất 03.01.03.072 hoặc mới hơn
  • Firmware BMC - Phiên bản sản xuất 1.60.12335 hoặc mới hơn

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ. Đối với các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản xuất, hãy liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Giới thiệu về bản phát hành này

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp độ sản xuất và cập nhật tiện ích:

BIOS hệ thống - 01.01.1029
Chương trình cơ sở ME - 03.01.03.072
Chương trình cơ sở BMC - 01.61.12390
FRUSDR - 1.19

iFlash32.efi - Phiên bản 14.1 Build 15
fwpiaupd.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18
frusdr.efi - Phiên bản 14.1 Bản dựng 18

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng tiền sản xuất

Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, đọc các ghi chú phát hành và tập tin readme để xem hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.