Tiện ích độc lập StorCLI

17809
1/1/2024

Giới thiệu

Cung cấp phần mềm quản lý dòng lệnh cho một số sản phẩm Intel® RAID.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 33.5 MB
  • SHA256: B1A575E74E9D6F4707FF883BCA8FFE02DA8B286D1BDB4DE2BB144F22E82EC8CB

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Công cụ Dòng lệnh Lưu trữ (StorCLI), một phần mềm quản lý dòng lệnh cho một số sản phẩm Intel® RAID.

Thông tin gói:
Phiên bản = Gói MR7.27 (007.2705.0000.0000)
Hệ điều hành được hỗ trợ = EFI, Linux, Ubuntu, VMware-OP

Lưu ý: Đây là phiên bản tương tự có trong các gói cập nhật chương trình cơ sở. Nó được đăng như một tiện ích độc lập để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn đã tải xuống gói phần mềm mới nhất, tiện ích này nằm trong thư mục / StorCLI / .

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chứa phần mềm mã nguồn mở; Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.