Tiện ích độc lập StorCLI

17809
4/15/2021

Giới thiệu

Cung cấp phần mềm quản lý dòng lệnh cho một số Intel® RAID sản phẩm khác nhau.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 13.1 MB
  • SHA1: 634002FE7D7C2F18BF000512E1B9C79EB1BFE22B

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Storage Command Line Tool (StorCLI), một phần mềm quản lý dòng lệnh để chọn lọc các Intel® RAID sản phẩm.

Thông tin gói:
Phiên bản = gói MR7.15 (007.1513.0000.0000)
Hệ điều hành được hỗ trợ = EFI*, Linux*, Ubuntu*, VMware-OP*, Windows*

Lưu ý: Đây là phiên bản tương tự được bao gồm trong các gói cập nhật chương trình cơ sở. Nó được đăng như một tiện ích độc lập để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn đã tải xuống gói chương trình cơ sở mới nhất, tiện ích này có trong thư mục /StorCLI/.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bao gồm phần mềm nguồn mở; bao gồm các giấy phép nguồn mở liên quan.

Chủ đề liên quan
Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.