Tiện ích độc lập StorCLI

17809
4/15/2021

Giới thiệu

Cung cấp phần mềm quản lý dòng lệnh cho các đối Intel® RAID phẩm mới.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 13.1 MB
  • SHA1: 634002FE7D7C2F18BF000512E1B9C79EB1BFE22B

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Storage Command Line Tool (StorCLI), phần mềm quản lý dòng lệnh cho các sản phẩm Intel® RAID mềm.

Thông tin gói hàng:
Phiên bản = gói MR7.15 (007.1513.0000.0000)
Hệ điều hành được hỗ trợ = EFI*, Linux*, Ubuntu*, VMware-OP*, Windows*

Lưu ý: Đây là cùng một phiên bản có trong các gói cập nhật chương trình cơ sở. Nó được đăng dưới dạng tiện ích độc lập để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn đã tải xuống gói chương trình cơ sở mới nhất, tiện ích này nằm trong thư mục /StorCLI/.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bao gồm phần mềm mã nguồn mở; bao gồm giấy phép nguồn mở liên quan.

Chủ đề liên quan
Intel® RAID Web Console 3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.