Gói chương trình cơ sở dành cho Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 và Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

17755
3/15/2021

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho Bộ điều khiển Intel® RAID 12Gbs đầy đủ tính năng hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 4.9 MB
  • SHA1: 5A7DADE595A047871372F408512EAB49C15EB1A0

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các Bộ điều khiển Intel® RAID 12Gbs đầy đủ tính năng sau hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

Thông tin gói
Gói chương trình cơ sở:24.21.0-0132 (MR 6.14 Điểm phát hành 6)
Chương trình cơ sở 4.680.00-8527

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.