Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID phần mềm nhúng Intel® 2 (ESRT2)

17688
8/8/2014

Giới thiệu

Trình mô phỏng RAID cho Intel® Embedded Software Raid Technology 2 (ESRT2)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 2.3 MB
  • SHA1: D46659914221E49EBE13CD2D1CD2A7501E1197A9

Mô tả chi tiết

Công cụ này giúp mô phỏng® môi trường cấu hình RAID Intel Embedded Software Raid Technology 2 (ESRT2) mà không cần xây dựng hệ thống máy chủ đầy đủ.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.