Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho DN2820FY, DE3815TY

17626
5/28/2019

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều Intel® Trusted Execution Engine vi chương trình cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 23 MB
  • SHA1: 0442F683692852DEA63C3EC6AA7C07C62BAB6D50

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) và chương trình cơ sở. Trình điều khiển Intel TXE cần thiết cho Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật của nền tảng.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.