Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho D34010WY, D54250WY

17552
7/17/2015

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (RAID) phiên bản 14.5.0.1081 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows Server 2008 R2 family*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows Embedded 8 Standard*, Windows 7, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Embedded Standard 7*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows Embedded 8.1 Industry*
 • Kích thước: 11.4 MB
 • SHA1: 496B01B3669D432D6D42426273EE2F39D90CCA18
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
 • Kích thước: 586.7 KB
 • SHA1: 572EF2DD731CA3DC49B93A0DFF73D2912050BC14
 • Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 596 KB
 • SHA1: F15FD34451A44DB8FCB156F6CABB3FD0EB4EE90C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology (RAID) phiên bản 14.5.0.1081 cho Intel® NUC.

Tệp nào để chọn

Tải xuống trình điều khiển(RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081.zip) và một trong các Ổ đĩa Trình điều khiển F6 sau đây (tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn):

 • RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081_f6flpy-x86.zip - Dành cho các phiên bản 32 bit của hệ điều hành
 • RST_Win7_8_8.1_10_14.5.0.1081_f6flpy-x64.zip - Đối với các phiên bản 64-bit của hệ điều hành

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.