Trình điều khiển Bộ điều khiển máy chủ Intel® USB 3.0 eXtensible cho S1200V3RP

17390
6/22/2013

Giới thiệu

Trình điều khiển Bộ điều khiển máy chủ Intel(R) USB 3.0 eXtensible

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows Server 2008 family*
  • Kích thước: 5.2 MB
  • SHA1: 49B0C615EBC8C6EBAA71BB026B32E8378C16A09F

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller

CẢNH BÁO *****
Không chạy trình cài đặt trình điều khiển này (Setup.exe) từ thiết bị lưu trữ USB (tức là. ổ cứng USB ngoài hoặc ổ usb). Để cài đặt thích hợp, vui lòng sao chép các tệp trình điều khiển vào thư mục ổ cứng cục bộ và chạy từ đó.

Vui lòng tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.