Intel® Chipset Device Software cho HECI

17250
11/27/2013

Giới thiệu

Intel® Chipset Device Software cho HECI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 family*, Windows 7 family*, Windows 8 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 352882A90C3EEDFB7AA749FB0A26955AB46942EB

Mô tả chi tiết

Bộ Intel® Chipset Device Software đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này mô tả cho hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® nhằm đảm bảo các tính năng sau hoạt động đúng:
- Dịch vụ PCI và ISAPNP lõi
- Hỗ trợ PCIe*
- Hỗ trợ lưu trữ IDE/ATA33/ATA66/ATA100
- Hỗ trợ lưu trữ SATA
- Hỗ trợ USB
- Xác định các thành phần Chipset Intel® trong
Trình quản lý thiết bị

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.