Firmware và trình điều khiển InfiniBand/Mellanox* cho bo mạch máy chủ Intel và hệ thống máy chủ Intel®

16871
5/26/2016

Giới thiệu

Liên kết ngoài đến Firmware và trình điều khiển cho các mô-đun Infiniband*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 93 B
  • SHA1: 2D7FE7AB06BD6F3FE904A256981402CD42D16DD4

Mô tả chi tiết

Mellanox* sở hữu và kiểm soát InfiniBand ConnectX-3* VPI Firmware và trình điều khiển. Các liên kết này đưa bạn ra khỏi trang web Intel. Intel không kiểm soát nội dung của trang web đích.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.