Intel® Server Board phục hồi S2400SC FRU cho Giao diện chương trình cơ sở mở rộng (EFI)

16696
6/25/2012

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói Khôi phục Field Replaceable Unit (FRU) để khắc phục sự cố cập nhật Intel® Server Board S5520SC FRU trong Intel Technical Advisory TA-1012-01.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 052CEC6916973ABE9DEA24901430A7995C1043BD

Mô tả chi tiết

Gói Khôi phục FRU này chỉ có thể được sử dụng để khắc phục sự cố lỗi cập nhật đơn vị thay thế trường Intel® Server Board S2400SC (FRU) được mô tả trong Tư vấn kỹ thuật Intel TA-1012-01.

Không thể sử dụng gói Khôi phục FRU Intel® Server Board bo mạch S2400SC không có sự cố cập nhật FRU. Gói Khôi phục FRU này chỉ được kiểm tra trên S2400SC với PBA G18552-402.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tập tin readme.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.