Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

16684
7/6/2020

Giới thiệu

Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (SYSCFG) được sử dụng để lưu và khôi phục cài đặt chương trình cơ sở và BIOS vào tệp nhị phân/INI. (14.1 Bản dựng 32)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 59.8 MB
  • SHA1: 4AA2831E986CF68EE85DC4381C0B7BD632C1370C

Mô tả chi tiết

Nền tảng được hỗ trợ

Xem ghi chú phát hành.

Mục đích

Tiện ích Lưu và Khôi phục Cấu hình Hệ thống (SYSCFG) được sử dụng để lưu và khôi phục cài đặt chương trình cơ sở và BIOS vào tệp nhị phân/INI, cũng như để định cấu hình cài đặt chương trình cơ sở và BIOS thông qua giao diện dòng lệnh.

Tài liệu có sẵn

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng về cách sử dụng công cụ.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.